พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ องอาจ เอื้ออภิญญกุล ประธานกรรมการ บริษัท กรีน รับเบอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และ บริษัท เซเว่นตี้ เอท แทรนซ์ฟอร์ม จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันในพิธีลงนามสัญญาเงินกู้จำนวน 195 ล้านบาท เพื่อให้นำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยระบบไพโรไลซีส (Pyrolysis) ซึ่งเป็นระบบแปรรูปยางรถยนต์เก่าเป็นผงคาร์บอน (Carbon Black) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน