องค์กรไทย-เทศร่วมตั้ง 'บีซีไอ'ยกระดับบล็อกเชนไทย
29 May 2019
  • 29 May 2019
     ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ ปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และประธานกรรมการ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ แถลงข่าวการจัดตั้ง บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถ
Read More
'สรรพากร' ร่วม 'สมาคมธนาคารไทย' ดูแลผู้ฝากออมทรัพย์รับสิทธิยกเว้นภาษี
07 May 2019
  • 7 May 2019
     ตามที่กรมสรรพากรได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 344) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์และผลตอบแทนเงินฝากตาม
Read More
'กสิกรไทย' จัดสัมมนาแนวโน้มเศรษฐกิจและการลงทุนปี 2019
01 Apr 2019
  • 1 April 2019
     ปรีดี ดาวฉาย (ที่สี่จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมงานสัมมนา The Symbol of Your Vision จับชีพจรเศรษฐกิจโลก เจาะแนวโน้มเศรษฐกิจไทย เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2019 ที่ส่งผลต่อโอกาสและความท้าทายของธุรกิจการล
Read More