องค์กรไทย-เทศร่วมตั้ง 'บีซีไอ'ยกระดับบล็อกเชนไทย
29 May 2019
  • 29 May 2019
     ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ ปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และประธานกรรมการ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ แถลงข่าวการจัดตั้ง บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถ
Read More
'สรรพากร' ร่วม 'สมาคมธนาคารไทย' ดูแลผู้ฝากออมทรัพย์รับสิทธิยกเว้นภาษี
07 May 2019
  • 7 May 2019
     ตามที่กรมสรรพากรได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 344) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์และผลตอบแทนเงินฝากตาม
Read More
'สมาคมธนาคารไทย' ดึงแบงก์พาณิชย์ ร่วมส่งต่อความรู้ให้คนรุ่นใหม่
09 Feb 2018
  • 9 February 2018
     สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ไทย ส่งต่อความรู้ด้านการเงินให้คนรุ่นใหม่ ผ่านอาสาสมัครที่รับการอบรม 'TRAIN THE TRAINER' กับโครงการ 'คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน'      ปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อม ป
Read More